OPEN CALL TEKST- EN COMPOSITIEOPDRACHT

Let op, de voorwaarden zijn aangepast op 26 augustus 2021.

Algemeen

Naast de uitreiking van de Annie M.G. Schmidtprijs is er een eenmalige open call voor componisten en tekstschrijvers om een nieuw lied te maken dat geïnspireerd is op het werk van Annie M.G. Schmidt.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) schrijft een opdracht uit voor componisten en tekstschrijvers binnen het genre kleinkunst. In samenwerking met Buma Cultuur en het Ministerie van OC&W geven we 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers de mogelijkheid nieuwe liedjes te schrijven en professioneel op te nemen.

De opdracht

Het Amsterdams Kleinkunst Festival nodigt tekstschrijvers en componisten uit om een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven dat geïnspireerd is op een bestaand lied van Annie M.G. Schmidt.

Het doel is om kleinkunstenaars en muziekauteurs tijdens deze moeilijke periode in hun creatieve proces te ondersteunen en nieuw werk aan een breed publiek te presenteren. Centraal staan authentieke makers die zich op uitzonderlijke wijze in de Nederlandse taal uiten en een unieke bijdrage leveren aan het genre kleinkunst.

Ben jij een professionele kleinkunstenaar of muzikant, schrijf je in het Nederlands, ben je eigenzinnig èn krijg je naar aanleiding van bovenstaande opdracht prikkelende nieuwe tekstuele en muzikale ideeën? Schrijf je dan nu in!

Uit alle inzendingen worden 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers geselecteerd om zowel een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven. De opdracht biedt de makers volledige artistieke vrijheid bij het schrijven en componeren. Het lied dient professioneel opgenomen te worden.

Selectiecriteria

Het Amsterdams Kleinkunst Festival hecht eraan om de volgende selectiecriteria te hanteren waarop de jury haar selectie baseert:

 • Volledig ingevuld online inschrijfformulier;
 • Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie);
 • Huidige staat van dienst;
 • Kwaliteit van tekst en muziek (op basis van meegestuurd eerder gerealiseerd werk) van componist/tekstschrijver.

Alle inschrijvingen voor de tekst- en compositieopdracht dienen te voldoen aan vaststaande criteria zoals het indienen van een volledig inschrijfformulier.

Budget

Het beschikbare budget van €75.000 is bestemd voor 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers. Artiesten leveren een begroting aan waarin zij de verdeling specificeren. Het AKF werkt volgens vastgestelde tarieven, te weten:

Tarieven waarbij de compositie en tekst door twee personen wordt gerealiseerd:

Componist €3.500 excl btw (incl reiskosten)
Tekstschrijver €3.500 excl btw (incl reiskosten)

Tarieven waarbij de compositie en tekst door één personen wordt gerealiseerd:

Componist en tekstschrijver €5.250 excl btw (inclusief reiskosten)

Tarieven professioneel opnemen lied:

Voor het professioneel opnemen van het lied wordt een maximum bedrag van €3.000,- gereserveerd. Er dient een gespecificeerde begroting toegevoegd te worden. Als richtlijn hanteren we de volgende bedragen:

Huur studio inclusief techniek €600 excl btw
Inhuur muzikanten €250 excl btw en inclusief reiskosten p.p. per dag
Inhuur zanger(s) €250 excl btw en inclusief reiskosten p.p. per dag
Inhuur producer (pre-productie, opname, mix en eindmix) €1250 excl btw

De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking. Zodra niet voldaan wordt aan de algemene voorwaarden, wordt de werkbijdrage teruggevorderd. Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten. De werkbijdrage wordt pas definitief zodra het Ministerie van OC&W het financiële verslag heeft goedgekeurd.

De aanvrager verplicht zich daarom tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient 1 maart 2022 bij het AKF digitaal aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OC&W.

Termijnen

Start inschrijving: 12 juli, 2021
Deadline inschrijving: 1 september, 2021
Beslistermijn jury: uiterlijk 22 september 2021
Deadline indienen professioneel opgenomen lied: 19 januari 2022
Deadline financiële verantwoording: 10 maart 2022

Voorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

 • De aanvrager (componist en/of tekstschrijver) geeft door ondertekening van een ‘de-minimis’ verklaring aan dat hij/zij de afgelopen drie boekjaren minder dan 200.000,- staatssteun heeft ontvangen. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als tevens een ondertekende de-minimis verklaring is aangeleverd.
 • De aanvrager heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden die aan de bijdrage zijn verbonden en gaat daarmee akkoord.
 • Indien de aanvrager aangesloten is bij Buma/Stemra wordt na toekenning de werkbijdrage gestort op het Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Hiervan kan niet afgeweken worden. Als de aanvrager een werkbijdrage wordt toegekend maar niet bij Buma/Stemra is aangesloten moet hij/zij een bankrekeningnummer opgeven en een kopie bankpas of kopie bankafschrift aanleveren.
 • De componist en tekstschrijver is Nederlands of in Nederland woonachtig, ook voor niet Buma-leden. Een Nederlander wordt gelijkgesteld aan een iemand, die tenminste vijf jaren in Nederland woonachtig is.
 • De componist en tekstschrijver hebben aantoonbare ervaring met kleinkunst. Het gebied van kleinkunst wordt breed opgevat, dat wil zeggen inclusief alle binnen de kleinkunst programmering voorkomende stijlen en vormen.
 • De tekstschrijver vervaardigt de tekst in de Nederlandse taal.
 • De componist en tekstschrijver gaan akkoord met het professioneel opnemen van het lied en het delen van het lied in een door het AKF opgezette Spotify lijst.
 • De componist moet tussen de 3-5 minuten nieuwe muziek realiseren. Het staat de componist en tekstschrijvers vrij om een langere compositie te maken.
 • De componist en tekstschrijver kunnen omschrijven hoe zijn/haar werk een inspiratiebron is op het werk van Annie M.G. Schmidt en een toevoeging is aan het kleinkunst landschap.
 • De componist/tekstschrijver is professioneel werkzaam in de Nederlandse kleinkunst-wereld en geen student aan een kunstvakopleiding.
 • De componist/tekstschrijver dient een volledig inschrijfformulier in.
 • De componist/tekstschrijver heeft kennisgenomen van de Fair Practice Code Compositieopdracht.

Samenstelling jury

De jury bestaat uit de volgende vier leden die affiniteit hebben met de Nederlandse kleinkunst:

Jacques Klöters (voorzitter)
Jeannine la Rose

Yvette Feijen
Floor Nicolas
Frank Noorland

Inschrijfformulier

Zorg ervoor dat je onderstaande gegevens en documenten gereed hebt. Bij het invullen van het formulier wordt gevraagd om de documenten te uploaden.

 • Voornaam, achternaam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Indien aangesloten bij Buma/Stemra: realtienummer Buma/Stema (bestaatuit 7 cijfers). Ben je je relatienummer kwijt of vergeten, kun je dit opvragen via de ledenportal of contact opnemen met de Ledenservice van Buma/Stemra
 • Website artiest
 • Korte beschrijving makers (CV, ervaring, eerder verschenen werk, pers uitingen – word doc/pdf)
 • Minimaal 2 liedjes uit eigen werk (soundcloud links, spotify links, MP3, word doc/pdf met tekst fragmenten)
 • Korte omschrijving opzet idee compositie en liedtekst, inclusief de inspiratiebron waarop de opdracht geïnspireerd is (word doc/pdf)
 • Korte beschrijving artistieke visie op het nieuw te schrijven lied (word doc/pdf)
 • Begroting (specificatie componist, tekstschrijver, studio opnames – excel/word doc/pdf)
 • De-minimus verklaring (download deze hier en vul het in voordat je het inschrijfformulier invult)

N.B. De inschrijving voor de reguliere Annie M.G. Schmidtprijs (prijs voor het beste theaterlied) start in oktober 2021. Deze inschrijving staat los van de tekst- en compositieopdracht. Artiesten kunnen zich voor zowel de opdracht als de prijs inschrijven.

SCHRIJF JE IN >>